Category Archives: บทคัดย่องานวิจัย

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและพฤติกรรมของสัตว์ รายวิชาการประสานงานในร่างกาย รหัสวิชา ว30243 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจตนิพิฐ แท่นทอง/ มีนาคม 3, 2017/ บทคัดย่องานวิจัย/ 0 comments

การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ธิษณา อ่อนบึง/ กันยายน 18, 2016/ บทคัดย่องานวิจัย/ 0 comments

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมกา

Read More

รายงานการพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อรุณจิต บัตจัตุรัส/ สิงหาคม 11, 2016/ บทคัดย่องานวิจัย/ 0 comments

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรีย

Read More